Småviltsjaktkort Transtrands besparingsskog

Årskort småviltsjakt, giltigt 1 juli 2024 – 30 juni 2025


Jaktkortslösare på Transtrands besparingsskogs marker ska följa svensk lag och aktuell jakttidstabell, eftersträva en god jaktetik samt visa respekt gentemot människor och natur. 


Rätt att jaga småvilt och lösa ett årsjaktkort på Transtrands Besparingsskog s:9, vilket omfattar marker enligt karta: http://www.transkog.se/wp-content/uploads/Karta-%C3%B6ver-Besparingens-Skogsinnehav.pdf har:


  • Ägare till fastighet/er eller delägare som företräder samägd fastighet/er eller fysisk person som företräder juridisk person som ägare till fastighet/er vilken/vilka fastighet/er äger delaktighet i Transtrands Besparingsskog.
  • Företrädare för samägd fastighet/er eller för juridisk person skall presentera skriftlig fullmakt.
  • Personal på Transtrands Besparingsskog.


För rätten att lösa ytterligare jakträttsbevis beräknas detta per brukningsenhet, följande gäller:


  • Innehav av 5-25 hektar äger rätt till ett extra jakträttsbevis.
  • Innehav av 25-50 hektar äger rätt till två extra jakträttsbevis.
  • Därefter ger varje påbörjat 50 hektar ett ytterligare jakträttsbevis.
  • Totalt får högst 5 jakträttsbevis lösas.
  • Jakträttsbevisen skall utställas på namngiven person och fastighet/er och gäller under ett jaktår (1 juli - 30 juni året därpå).
  • En brukningsenhet = den/de fastighet/er som äger delaktighet inom Transtrands Besparingsskog och som tillhör samma ägare.


Upplåtelse av jakträtt http://www.transkog.se/wp-content/uploads/%C3%96verl%C3%A5telse-av-jaktr%C3%A4tt.pdf


Uppfyller inte jaktkortsköpare något av dessa ovanstående kriterier är jaktkortet inte giltigt och vid upptäckt klassas det som olaga jakt.


Du som innehar Årsjaktkort (upplåtna jakträtter kan inte lösa gästjaktkort) kan lösa dagkort för gästjägare. Den som har löst ett ordinarie årsjaktkort räknas som värd och måste vara med vid jakttillfället. Maximalt två gästjaktkort får lösas per dag och ordinarie jakträttsbevis. Dagkortet kan köpas tidigast en vecka före jakttillfället.Årsjaktkort småvilt

Art.nr: arsjaktkort

Vid köp uppge fastighetsbeteckningen med koppling till besparingsskogen i meddelanderutan. Personal anger "personal".

100 kr

Årsjaktkort småvilt (upplåten jakträtt)

Art.nr: arsjaktkort-smavilt-upplaten-jaktratt

Har du en upplåten jakträtt så väljer du detta årsjaktkort. Uppge fastighetsbeteckningen med koppling till besparingsskogen i meddelanderutan.

100 kr

Dagjaktkort (gästjägare)

Art.nr: dagsjaktkort-gast

Vid köp uppger värden gästens namn, efternamn och datum kortet ska vara giltigt i meddelanderutan. Värden delar ut dagkortet till gästen.

50 kr

Vid köpet uppger du ditt mobiltelefonnummer. Då skickas orderbekräftelsen ut på sms med en länk till kvittot och jaktkortet (QR-kod). Du kan efter köpet välja om jaktkortet och kvittot också ska skickas ut till en mejladress. Jaktkortet ska medföras vid jakten. Jaktkontroller sker regelbundet, giltigt jaktkort ska då kunna visas upp digitalt eller i utskrivet format.

Kwikk logo
Köp- och leveransvillkor (nytt fönster)